Informacje o projekcie

W świetle wprowadzenia nowej ustawy o detalicznym handlu rolniczym stworzyliśmy kampanię informacyjną, która zawiera 6 programów telewizyjnych emitowanych w lokalnych stacjach TVP, spoty radiowe oraz ogłoszenia prasowe.

Kampania ta powiązana jest z promocją polskiej wieprzowiny.

Informacja o polskim mięsie wieprzowym i jego przetworach podnosi znaczenie tego gatunku jako produktu polskiego, o niepowtarzalnym smaku, zdrowego i bezpiecznego o wysokiej jakości, którego zakup ma jednocześnie wpływ na podniesienie dochodów polskich rolników, hodowców i przetwórców, a co z tym się wiąże, ze wzrostem gospodarczym naszego kraju.

Korzyści dla rynku zbytu

Najważniejsze zagadnienia, które niniejszy projekt ma wskazać to pozytywne znaczenie Rolniczego Handlu Detalicznego jako Sprzedaży Bezpośredniej polskiej wieprzowiny dla:

• Skrócenia łańcucha dostaw polskiej wieprzowiny dla konsumenta
• Wsparcia polskiego rolnictwa przez stworzenie realnej możliwości dodatkowego źródła dochodu dla rolnika
• Kultywowania polskiej tradycji kulinarnej przez umożliwienie konsumentowi dostępu do produktów o tradycyjnej recepturze wytwarzanej w warunkach poza przemysłowych np. domowych lub gospodarskich
• Kształtowania idei Produktu Regionalnego jako Produktu Polskiego
• Wspieranie idei Patriotyzmu gospodarczego przez propagowanie sprzedaży rodzimej produkcji
• Podniesienia wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej jako produktów bezpiecznych, podlegających rygorom sanitarnym.
• Podniesienia wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie RHD jako spełniających wysokie normy jakościowe
• Podniesienia wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie RHD jako produktów ekologicznych

O ustawie

Od 1 stycznia 2019 r. została wprowadzona nowelizacja Ustawy, która weszła w życie dokładnie dwa lata wcześniej 1 stycznia 2017 r. Zmiana ma na celu ułatwienie sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961). Dotyczy dwóch ustaw:

– o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1509, z późn. zm)
– o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669).

W ramach Rolniczego Handlu Detalicznego możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, ale pod warunkiem, że taka żywność pochodzi w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z zachowaniem limitów ilości wskazanych w rozporządzeniu oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży (aktualnie do kwoty 40.000,00 zł) o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych.

Przepisy wprowadzone ww. ustawą określają:

– zasady prowadzenia działalności w ramach RHD
– kompetencje organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i kontrola jakości żywności produkowanej w ramach RHD
– zasady preferencji podatkowych dla producentów rolnych prowadzących RHD.

W ramach RHD możliwe jest zbywanie surowców (produktów produkcji pierwotnej) oraz żywności przetworzonej (produkty mięsne – w tym wieprzowina – produkty złożone i inne) konsumentowi końcowemu oraz do zakładów prowadzących handel detaliczny (sklepy, restauracje, stołówki) z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Nadzór na bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach RHD sprawują:
– Inspekcja Weterynaryjna
– Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powierzono nadzór nad jakością produktów.

Poza priorytetowym wymogiem jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ustawa wprowadza dodatkowo:
• Obowiązek udokumentowania ilości zbywanej żywności
• Nakaz oznakowania miejsca sprzedaży
• Zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii
• Brak konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić RHD.

Wymagania higieniczne (rozp. Nr 852/2004) powinny być stosowane w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Są to wymagania podstawowe, które musza być spełnione aby osiągnąć cel jekim jest bezpieczeństwo żywności.

W każdym miejscu sprzedaży RHD zamieszcza się czytelny napis informujący, ze jest to punkt RHD, prowadzony przez osobę podana z imienia i nazwiska lub nazwę podmiotu, z adresem miejsca prowadzenia produkcji oraz weterynaryjnym numerem identyfikacyjnym.
Żywność sprzedawana w RHD musi także spełniać wymagani w zakresie oznakowania.

Podmiot prowadzący RHD ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji , która musi zawierać informacje dot.
m.in. datę zbycia produktu, jego rodzaj i ilość.

Sprzedaż może odbywać się w określonych miejscach. M.in.

– gospodarstwo rolne w którym produkt został wytworzony
– targowisko, festyny, akcje promocyjne.
– zakładach handlowych i gastronomicznych na terenie województwa

W ramach RHD możliwa jest produkcja i sprzedaż m.in.

– świeżego mięsa
– produktów mięsnych (np. szynki, pasztety, kiełbasy)
– gotowych posiłków z produktów pochodzenia zwierzęcego
– wyrobów garmażeryjnych stanowiących produkty złożone (np. pierogi z mięsem, gołąbki z mięsem, sałatki warzywno-mięsne itp.)

Uwaga: ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu stanowi min. 50% tego produktu.

Programy telewizyjne

W projekcie zaplanowane jest wyemitowanie 6 programów w lokalnych stacjach telewizyjnych. Wytyczne do programów:

  • Przekazanie konsumentowi wiedzy nt. wyrobów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej jako produktów bezpiecznych, podlegających rygorom sanitarnym, tym samym które obowiązują w sprzedaży ogólnej
  • Podniesienie wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie RHD jako spełniających wysokie normy jakościowe
  • Podniesienie wiedzy konsumenckiej dot. wyrobów w obrocie RHD jako produktów ekologicznych
  • Spełnienie wymogów, przy jednoczesnym proponowaniu nowych ekologicznych receptur w poszukiwaniu nowych smaków – jako forma urozmaicenia diety mięsnej i podniesienia atrakcyjności kulinarnej.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiałów filmowych:

Odcinek 1
Odcinek 2
Odcinek 3
Odcinek 4
Odcinek 5
Odcinek 6

Spot radiowy

Informacje o programie zostały wyemitowane w lokalnych rozgłośniach radiowych.

MAteriały prasowe

Informacje o programie zostały wydrukowane i opublikowane w gazetach i czasopismach. Kliknij aby powiększyć:

Organizator projektu:

Ogólnopolski Cech Rzeźników - Wędliniarzy - Kucharzy

OCRWK

Działamy od 750 lat, jesteśmy najstarszym cechem tej branży w Polsce i nieprzerwanie pozostajemy wierny tradycji.

dane organizacji

Ogólnopolski Cech
Rzeźników – Wędliniarzy – Kucharzy

Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
(otwórz mapę)

NIP: 778-103-7271

Nr konta:
62 1020 4027 0000 1402 0735 7926

+48 501 866 347
biuro@cechrzeznikow.pl

w sieci

Ogólnopolski Cech
Rzeźników - Wędliniarzy - Kucharzy

Organizujemy projekty społeczne na terenie całej Polski. Uświadamiamy konsumentów o pozytywnych wartościach, które niesie dieta z uwzględnieniem mięsa wysokiej jakości. Opieramy się na wiedzy eksperckiej specjalistów z dziedziny technologii żywienia. Dowiedz się więcej:

www.ocrwk.pl